แจ้งซ่อม
 
เลขที่รับซ่อม ชื่อผู้แจ้งซ่อม ประเภท สถานะงานซ่อม วันที่แจ้งซ่อม
1528 สมพิศ เอิบกมล อื่นๆ 01/09/2563 10:00:29
1526 สมพิศ เอิบกมล อื่นๆ Pending 01/04/2562 14:31:59
1491 ประไพ จันทร์อินทร์ ปัญหาการใช้โปรแกรม Pending 01/11/2560 14:20:31
1510 นางเบ็ญจนา ทองนุ้ย Computer Pending 02/02/2561 16:50:14
1492 ประไพ จันทร์อินทร์ Computer Pending 02/11/2560 10:47:31
1503 สมพิศ เอิบกมล Computer Pending 04/01/2561 16:24:00
1511 สมพิศ เอิบกมล Computer Pending 05/02/2561 16:06:28
1514 ไกรศรี ไกรฤกษ์ อื่นๆ Pending 05/03/2561 10:05:23
1527 ประไพ Computer Pending 05/04/2562 17:47:59
1512 ประไพ จันทร์อินทร์ Computer Pending 06/02/2561 11:00:56
1494 ภชิสา กุลกาญจนาภิบาล Computer Pending 06/12/2560 17:14:21
1515 ประไพ จันทร์อินทร์ Computer Pending 07/03/2561 17:32:12
1495 ประไพ จันทร์อินทร์ Computer Pending 07/12/2560 15:58:31
1504 กาญจนา เทพน้อย Computer Pending 08/01/2561 08:18:14
1529 สุกัญญา ศุทธิวรรณรักษ์ อื่นๆ Pending 08/01/2564 15:33:33
1530 จิดาภา ศิริตระกูล อื่นๆ Pending 08/01/2564 15:36:06
1531 สร้อย ธัญธาดาลักษณ์ อื่นๆ Pending 08/01/2564 15:39:04
1532 ละออ อุไรรัตน์ อื่นๆ Pending 08/01/2564 15:39:11
1520 ขวัญนภา ปานสวัสดิ์ Computer Pending 08/11/2561 09:34:39
1496 ประไพ จันทร์อินทร์ อื่นๆ Pending 08/12/2560 15:32:20
1505 สมพิศ เอิบกมล Computer Pending 09/01/2561 16:13:10
1488 ประไพ จันทร์อินทร์ Computer Pending 09/10/2560 15:32:08
1516 ประไพ จันทร์อินทร์ Computer Pending 12/03/2561 19:16:55
1489 ประวีณ ถาวรจิตร อื่นๆ Pending 12/10/2560 20:24:55
1522 สมพิศ เอิบกมล อื่นๆ Pending 13/02/2562 14:40:15
1523 สมพิศ เอิบกมล อื่นๆ Pending 13/02/2562 14:40:52
1524 สมพิศ เอิบกมล อื่นๆ Pending 13/02/2562 14:41:55
1525 สมพิศ เอิบกมล อื่นๆ Pending 13/03/2562 14:32:28
1517 อัญชลี วีระสุข Computer Pending 14/03/2561 14:09:52
1506 ภชิสา กุลกาญจนาภิบาล Computer Pending 15/01/2561 13:47:50
1497 ทดสอบจากเอ็ม อื่นๆ Pending 15/12/2560 11:17:59
1498 ทดสอบจากเอ็ม อื่นๆ Pending 15/12/2560 11:20:50
1499 ทดสอบจากเอ็ม อื่นๆ Pending 15/12/2560 11:22:16
1500 ทดสอบจากเอ็ม อื่นๆ Pending 15/12/2560 11:23:27
1501 ทดสอบจากเอ็ม อื่นๆ Pending 15/12/2560 12:39:14
1502 ทดสอบจากเอ็ม อื่นๆ Pending 15/12/2560 12:42:12
1484 สมพิศ เอิบกมล อื่นๆ Pending 16/03/2560 10:56:31
1519 สุพร กระแจ่ม Computer Pending 17/10/2561 13:31:27
1518 อรจิรา ทองเกลี้ยง Computer Pending 20/03/2561 16:52:21
1493 ภชิสา กุลกาญจนาภิบาล ปัญหาการใช้โปรแกรม Pending 21/11/2560 15:28:57
1521 วิทวาพร ชนะแก้วสมบูรณ์ Printer Pending 21/11/2561 14:39:05
1513 อรจิรา ทองเกลี้ยง Computer Pending 22/02/2561 09:31:39
1485 ไกรศรี ระบบเครือข่าย Lan Pending 22/05/2560 13:44:08
1507 อรจิรา ทองเกลี้ยง ติดตั้งโปรแกรม Pending 24/01/2561 10:36:52
1508 อารมณ์ ดวงสุวรรณ์ Computer Pending 25/01/2561 13:55:16
1487 ไกรศรี ไกรฤกษ์ อื่นๆ Pending 29/09/2560 17:08:32
1486 ปราณีต ผดุงวงค์ Scanner Pending 30/05/2560 10:27:20
1490 ภชิสา กุลกาญจนาภิบาล ระบบเครือข่าย WiFi Pending 30/10/2560 17:40:54
1509 เบ็ญจนา ทองนุ้ย Computer Pending 31/01/2561 11:32:41
1192 นางสวรส ยิ่งถาวร Computer Checking 15/08/2557 14:36:12
  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   ถัดไป->